понедељак, 13. октобар 2014.

Objavljen zbornik „Preobražaji“

Objavljen je zbornik regionalnog karaktera „Preobražaji“, sačinjen od najuspelijih priča i eseja pristiglih na konkurs „Preobražaj“, koji je udruženje Oksimoron raspisalo povodom 99 godina od objavljivanja istoimene pripovetke Franca Kafke.
Zbornik će biti predstavljen javnosti do kraja ove godine.
Izdavač je udruženje Oksimoron iz Beograda, a urednik Dejan Simonović.
Pored autora iz Srbije, u zborniku su zatupljeni i autori iz regiona koji pišu na bliskim jezicima, razumljivim bez prevoda.
Vezujući se za evropski i svetski značajno stvaralaštvo Franca Kafke, zbornik „Preobražaji“ se uključuje u suštinska preispitivanja i samopreispitivanja, sagledavanja i ponovna sagledavanja, što je suštinska odlika evropskog duha i jedna od temeljnih vrednosti na kojima počiva evropska civilizacija.Smi­sao ovog po­zi­va ni­je bio da do­bi­je­mo kaf­ki­jan­ske ra­do­ve, pi­sa­ti kaf­ki­jan­ski je i za­lud­no i ne­iz­vo­di­vo. Na­me­ra nam je bi­la da pod­stak­ne­mo auto­re da te­mu pre­o­bra­ža­ja sa­gle­da­ju iz vla­sti­tog ugla, uob­li­če na sop­stven na­čin.
Od­ziv ni­je iz­o­stao. Pri­sti­gao je ve­li­ki broj za­ni­mlji­vih pri­lo­ga, iza­bra­ni su naj­kva­li­te­ni­ji.
Šta je da­nas pre­o­bra­žaj, po­sle či­ta­vog ve­ka pro­te­klog od ob­ja­vlji­va­nja Kaf­ki­ne pri­po­vet­ke? Po­sle tog bur­nog ve­ka ko­ji je naš svet i na­šu ci­vi­li­za­ci­ju iz­me­nio do ne­pre­po­zna­tlji­vo­sti i do­neo vr­to­gla­vo, sve si­lo­vi­ti­je ubr­za­nje?

U zborniku „Preobražaji“ su zastupljeni sledeći prilozi:
Jovanka Živanović „Metanoja jedne ćurke“
Ljiljana Đokić „Biografija preobražaja“
Tanja Milutinović „Buđenje“
Aleksandar Petrović „Preobražaj“
Nevenka Pupek „Plavi ekran“
Tanja Đurđević „Ženevska konvencija“
Ružica Gašperov „Ja sam Irena“
Svetlana Živanović „Senke“
Katarina Fiamengo „Kad ima mačke“
Dušan Pirković „Opstanak“
Vojislav Bubanja „Neboder“
Maša Pevac „Pukotine“
Marija Pavlović „Romance Sonámbulo“
Spasa Vidljinović „Preobražaj“
Miloš Jaraković „Novo doba“
Stevan Šarčević „Viva la revolución“
Lazar Vulić „Potraga za poljupcem“
Danijel Jović „Genesis“
Zoran Doderović „Duplikat“


Mob: 065 201 6822
Mejl: oksimoron2012@gmail.com
Web: www.oksimoron2012.blogspot.com
Facebook: www.facebook.com/oksimoron.beograd